“Underweis” 11 en 12 desimber, geane net troch

De foarstellings “Underweis” fan de Sneinsjongers, op 11 en 12 desimber 2021, geane net troch!!!

Troch de coronasifers en maatregels ha wy beslute moatten om de útfieringen ôf te sizzen.

Tige spitich foar de minsken dy’t fan doel wiene om te kommen en alle meiwurkers fan “Underweis”.

It is net oars.

Oant sjen,

De Sneinsjongers.