Doarpsbelang

Het bestuur Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:

Roel Hooijenga, voorzitter
Nico Groenewegen, secretaris
Germ de Jong, penningmeester
Sandra van der Meer, algemeen lid
Harmke Kingma, algemeen lid

Heeft u een vraag of idee? Stuur ons een bericht dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee
Heeft u een Wel en Wee weetje? Een geboorte, nieuwe bewoners, overlijden, langdurig zieken. Geef ze aan ons door! Wij zorgen zo goed mogelijk dat er een attentie en/of een mooie kaart wordt bezorgd.

U kunt uw Wel en Wee weetje doorgeven aan:
Sandra van der Meer: Aldlandsdyk 12, Jelsum, 06-52125444 of info@sandravandermeer.nl
Geke de Jong: David van Goirlestrjitte 16, Koarnjum, 058-2572968 of gdejongplantinga@hotmail.com

Privacybeleid Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum

Dit is het privacybeleid van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum. Het beleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden alleen op één centrale plaats opgeslagen bij het secretariaat. Als ledenadministrateur is het secretariaat de enige die toegang heeft tot deze gegevens en de enige die deze beheert. Back-ups worden opgeslagen op een externe harde schijf. Bij afwezigheid of ziekte neemt de voorzitter de taken over.

Bij de aanmelding van een natuurlijk persoon als lid Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum vragen wij van u naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel emailadres. Wij gebruiken deze gegevens om het lidmaatschap te effectueren, u nieuwbrieven en e-mails te sturen en om contact met u op te nemen.

Informatie, wijziging, bezwaar en verwijderen

U kunt contact opnemen met ons secretariaat voor:

-Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

-Wijziging van uw persoonsgegevens;

-Bezwaar tegen het gebruik van (sommige van) uw persoonsgegevens;

-Verwijderen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en zullen de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

Wijziging privacybeleid

Als het privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd kunt u dit opvragen bij het secretariaat en/of raadplegen op onze website.

Bestuur van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 21-06-2018

——————————————-