Jaarverslag 2019-2020

      Geen reacties op Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020

Op de jaarvergadering van 25 november 2019 verliet Auke Rijpstra als voorzitter het bestuur. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Roel Hooijenga; Jaap Keizer zal tot de volgende jaarvergadering het voorzitterschap op zich nemen en het daarna overdragen aan Roel, die zich met name bezig gaat houden met de energiewerkgroep en het actualiseren van de website. Hij wordt bij dit laatste geassisteerd door Corrie en Ben van de Meer en Nico Groenewegen.

In de energiewerkgroep wordt gekeken naar de mogelijkheden voor onze dorpen om te participeren in het zonnepark samen met de dorpen Marsum en Ingelum.

Uit het Dorpsbudget worden subsidies toegekend aan het ouderenproject en aan de 4-mei herdenking.

Dit jaar kregen we er 8 nieuwe leden bij, maar er was ook één opzegging.

In januari kwam het 400ste nummer van De Flapút uit; een prachtige in kleur uitgevoerde editie van maar liefst 60 bladzijden dik! Daarin stonden o.m. vele activiteiten, die verenigingen organiseren, verhalen van bezorgers en vrijwilligers. Maar dat was niet alles:

in oktober bestond De Flapút 40 jaar en ook dat werd een bijzonder nummer met terugblikken en aandacht voor de verenigingen in onze dorpen. Bovendien kregen alle gezinnen in Jelsum en Koarnjum een attentie in de vorm van een usb-stick en werden de bezorgers getrakteerd op een high tea voor 2 personen in de Túnmanswente! 

Op 20 maart overleed op 90-jarige leeftijd ons erelid Hendrik Jansma; hij was in de jaren 60 en 70 secretaris van Doarpsbelang, een functie, die hij heel nauwgezet vervulde. Jansma was ook de bedenker de naam van het dorpshuis De Bining en werd daar in het bestuur de eerste penningmeester. Tot op het laatst van zijn leven bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van ”zijn” dorpen!

Het bestuur heeft in januari op een speciale bijeenkomst de leden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de “Doarpenfisy 2020-2030” en daarop commentaar en aanvullingen te geven. Dit is verder uitgewerkt en wordt op de volgende jaarvergadering voor instemming aan de leden voorgelegd.

Op 23 februari 2020 werden we opgeschrikt door de tragische vondst van het lichaam van Karin Grijpstra in een sloot bij de oprijlaan van haar woning. Dat zoiets kon gebeuren in onze dorpen heeft een emotionele schok te weeg gebracht bij de dorpsgenoten en natuurlijk nog veel heftiger bij haar gezin en familie.

Op donderdag 27 februari heeft de gemeente een bijeenkomst in De Bining georganiseerd, waar een 250 dorpsgenoten kennis konden nemen van het politieonderzoek en met burgemeester Buma en met de politie in gesprek konden gaan. Het gevoel van veiligheid heeft bij velen een deuk opgelopen. Het was daarna toch geruststellend dat de politie wekenlang dagelijks door onze dorpen surveilleerde.

Groot en intensief speurwerk en onderzoek hebben helaas tot nu toe geen definitieve oorzaak van haar overlijden aan het licht kunnen brengen.

Maar ook al eerder werden we opgeschrikt door een brutale roofoverval op de Spoardyk in Jelsum; om met De Flapút te spreken: “de wereld staat op zijn kop”, want dan treft ons ook nog allemaal in tweede week van maart de uitbraak van het corona-virus.

Het virus treft enkele dorpsgenoten; de meesten herstellen in meer of mindere mate. Echter groot is de schrik dat op 16 april Beeke Beeksma overlijdt; Beeke, die “tige warber” was in verenigingen, zoals de biljartclub, Stichting De Bining en De Flapút. Vele stukjes heeft hij voor onze dorpskrant geschreven, zoals vakantie verhalen en de rubriek “Alde foto’s” (samen met Piet Keestra). In het februarinummer 2020 staat zijn laatste stukje “It Nije Ljocht” wat eindigt met: “It ljocht giet no, alteast hjir op papier, út”, niet wetend dat syn libbensljocht een paar maand later zou doven…

Alle bijeenkomsten worden uitgesteld en vervallen later, zoals de 4 mei herdenking en het dorpsfeest.

Het dorpshuis, kerken en de scholen gaan dicht (de laatste tot begin juni), geen Frisian Flag (gelukkig…), Vriendenkring en de Sneinsjongers hebben voor niets gerepeteerd voor hun voorstellingen in maart en april, het Nut heeft haar voorstellingen naar volgend jaar doorgeschoven. Huiskamertheater De Wier sloot zijn deuren, maar kon later toch weer voorstellingen laten plaatsvinden in de Nicolaas Kerk. De culturele sector wordt danig beperkt in zijn mogelijkheden. Mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. ZZP-ers en bouwers ondervinden beperkingen in de uitoefening van hum beroep. Al met al krijgen vele zelfstandigen te maken met drastische verlaging van omzet en inkomen.

Sportcompetities worden afgebroken en moeten het daarom zonder kampioenschappen (en promoties) doen.

Nadat de zomermaanden qua beperkingen er wat gunstiger uitzagen en weer koers werd gezet naar wat normaler leven, nam het aantal besmettingen toch dusdanig snel toe dat vanaf half oktober het beperkingen regime weer strakker werd. Dit lijkt te duren tot zeker december!

Hoewel ook het bestuur wat beperkt werd in zijn werkzaamheden is er wel het nodige overleg geweest met de gemeente.

Allereerst werd op 26 juni kennis gemaakt met onze nieuwe dorpenwethouder de heer Bert Wassink. Samen met onze wijkmanager Anja Reus hebben we de beide dorpen verkend en aandacht- en verbeterpunten in het openbaar gebied benoemd. De opening van de speeltuin in Koarnjum werd verricht door wethouder Wassink door het naambord “It Berneslúske” te onthullen. De eerder bij beide scholen geplaatste speeltoestellen werden door de gemeente in overleg met ons bestuur op het oude jeu-de-boules veld geplaatst. Nadat in oktober ook nog een grote glijbaan is geplaatst, kunnen we spreken van een prachtige speeltuin, waar onze jeugd zich naar hartenlust kan uitleven; ook ouders hebben op een tweetal royale zitbanken met tafel een mooie plek om hun kroost te zien spelen.

Het bestuur is tevreden over de wijze waarop met gemeentemedewerkers kan worden overlegd ook al worden al onze wensen niet direct vervuld. Wat wel tot resultaat heeft geleid is bijvoorbeeld de vervanging van de bank bij de Nicolaas kerk door een hufterproof exemplaar met tafel. Daarnaast werden in oktober heel veel beschadigde weggedeelten geasfalteerd, zoals de beide Aldlânsdiken, de Joussenwei en Finsterbuorren. In het oog springend is de vervanging van de fietsbrug over en halverwege de Koarnjumer Feart.

Nu het verbindend fietspad nog aanpassen!

Begin september is overleg gevoerd met Woon Friesland over de woningtoewijzing in onze dorpen; onze jeugd zou voorrang moeten hebben. Verscheidene jonge stellen moeten naar andere grotere plaatsen uitwijken. Te vaak komen hier kleine gezinnen en één-persoons huishoudingen te wonen, die bovendien moeilijk zijn te bewegen om aan het sociale leven in onze dorpen mee te doen. De Huisvestingswet verbiedt een voorkeursbehandeling. Hoewel de gemeente voor 4 jaar een ontheffing kan verlenen, lijkt het gezien het geringe aantal gevallen volgens Woon Friesland weinig kans van slagen te hebben. Maar wat moet worden verstaan onder “een gering aantal”? Op kleine dorpen zal het nooit gaan om grote aantallen, maar weigeren over vele jaren holt wel onze samenleving uit!

Ook is het onderhoud van tuinen bij huurwoningen ter sprake geweest. WF stelt dat dit een zaak is van de huurder, maar zij is en was bereid om de huurders een brief te sturen, waarin de huurder wordt verplicht gesteld onderhoud uit te voeren. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven kan WF op kosten van de huurder opdracht geven voor herstel.