KF It Partoer

Nieuwsbrief 7 – KF IT PARTOER Jelsum-Koarnjum-Britsum

kfitpartoerZoals u al heeft vernomen, is het bestuur alweer druk in de weer met allerlei acties. Ook zijn we alweer bezig voor het nieuwe seizoen 2016, later meer hier over.

Vrijdag 11 maart Bingo. 20 uur in Dorpshuis de Bining te Koarnjum
Vrijdag 18 maart om 20 uur in Britsenburg te Britsum.

Agenda verder op in deze nieuwsbrief. Door de sociale media wordt u op de hoogte gehouden van aanbiedingen en de stand van onze jeugd sponsor actie. Afgelopen zaterdag waren wij ook in Poiesz aanwezig. Onze vrijwilligers hebben hun best gedaan om zoveel munten voor onze club te sparen. En dat is ze aardig gelukt. De stand na 2½ week sparen is 11372 munten. Arno Heslinga, Tseard Nicolay, Dana Wijnsma en Silke Brünner. Klaas Walstra, Ibo Nicolay, Elles Nicolay en Ytzen v/d Werff.
Namens het bestuur bedankt.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vergadering 2015.
5. Mededelingen
6. Bestuursverkiezing: Marian de Groot-Bilstra aftredend en is voor 1 jaar herkiesbaar.
7. Wedstrijdagenda, KNKB, Federatie
8. Jeugdzaken
9. Financiën over 2015
10. Prijsuitreiking Competitie en Klassement 2015
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor wie de notulen wil doornemen kan deze opvragen bij kfitpartoer@live.nl

www.keatsklub.nl