Dorpsbelangen

Dorpsbelangen-archief

Agenda jaarvergadering 12 november 2018

20.00 uur De Bining

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vergadering 7 november 2017
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester
 • Overleg Gemeente Leeuwarden 2018
 • Protocol dorpsbudget (zie deze Flaput)
 • Energie werkgroep
 • Speeltuin
 • Nieuw kandidaat lid – Sandra van der Meer
 • Rondvraag

Na de pauze:  Gerard Veldman en Geert Verf ( vertegenwoordigers van Jelsum/Koarnjum en Marssum in het COVM en een vertegenwoordiger van de defensie.

Update over het overleg COVM, aan te leggen geluidmeetnet en de F-35 welke in 2019 op vliegbasis Leeuwarden komt.

WIST U DAT:

We een website hebben waar alle nieuwtjes op staan over onze dorpen…

De website is: www.jelsumkoarnjum.nl

We ook een nieuw algemeen emailadres hebben…

dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl

U hier nieuws of ideeën naar kunt mailen…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:
Auke Rijpstra – voorzitter
Ben van der Meer – penningmeester,
Janna Prosé – secretaris,
René Hofman – algemeen lid
Wia van der Meer- algemeen lid
Pieter Dijkstra- aspirant lid

WIST U DAT:
Dat we in onze dorpen een veiligheidsapp krijgen…
Jelsum Koarnjum een nieuwe website heeft: www.jelsumkoarnjum.nl
Hier alle Flapúts in staan…
Speeltuin in Jelsum een glijbaan krijgt…
De speeltuin de naam Wierd Jorna Boarterstún krijgt…
Ben graag publieke toiletten in onze dorpen wil voor de toeristen…
De rest van het bestuur daar even over moet nadenken…
Prettig samen gewerkt wordt met de gemeente en werkgroep veilige route…
We in mei een overleg hebben met B & W…
Dat de renovatie van het park Martenstate nu officieel geopend is…
Maandag 7 november de jaarvergadering is…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:
Auke Rijpstra         – voorzitter,
Ben van der Meer – penningmeester,
Janna Prosé            – secretaris,
René Hofman         – algemeen lid,
Wia van der Meer – algemeen lid,
Pieter Dijkstra       – aspirant lid,

e-mail: dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl

Jaarvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum 06-11-2017

50 personen aanwezig, afmeldingen Gryteloek (DTD)

 1. Opening

Auke Rijpstra heet ons  welkom en wel in het bijzonder onze ereleden Dhr. H. Jansma, Hendrikus Dijkstra en Jaap Keizer.

Burgemeester J.R.A. Boertjens en afgevaardigen van de politieke partijen Pieter vd Werf (PvdA), Meint de Haan (Gemeente Belangen) Auke Spieksma (CDA), Jan Willem Tuinenga (FNP), Folkert Dijkstra (FNP) en Jeroen  Pot (VVD)

 1. Vaststellen agenda

Akkoord

 1. Notulen van jaarvergadering 2016

Ook dit jaar heeft u het verslag kunnen lezen op onze site www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl Het verslag van de vergadering van 2016 wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen.

Het verslag zal ook weer in de Flapút geplaatst worden.

Punt 6: Het is Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum

Punt 15: Rondvraag:

– Spiegel in bocht bij kerk Koarnjum. Antwoord: Verkeerscommissie vind het niet noodzakelijk, verzoek is afgewezen.

– Parkeerprobleem hoek Aldlansdyk Jelsum. Antwoord: Wordt gehandhaafd verder geen actie meer.

– Dekemawei, nieuwe toplaag: Antwoord Op dit moment geen budget voor. Voor toekomst bij gemeente Leeuwarden aankloppen.

– WhatsApp bordjes: Antwoord: zijn klaar en hangen ondertussen. Men kan zich nog altijd aanmelden voor de WhatsApp buurtpreventie. Zie op onze site.

– Verwijsborden: Antwoord: komen nog.

 1. Jaarverslag voorgelezen door secretaris

Geschreven door Jaap Keizer

Dit winterseizoen werd gestart met een project voor ouderen in Leeuwarderadeel door een samenwerkingsverband tussen Dorpshuis De Bining, Túnmanswente en Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum. Om de leefbaarheid ook voor met name zelfstandig wonende ouderen te bevorderen worden tweewekelijkse activiteiten georganiseerd, die worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Túnmanswente. Dat dit project een succes is, wordt wel bewezen door de deelname; het aan tal deelnemers beweegt zich elke keer rond de 30 personen.

Er is een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Via deze groep kunnen verdachte situaties gedeeld worden met bewoners om je heen, zoals een vermoeden van inbraak, vernieling, oplichting, beroving, bedreiging of mishandeling. Op deze wijze kunnen onze inwoners extra ogen en oren worden voor de politie en daarmee dienstbaar zijn aan de veiligheid van onze leefomgeving.

We zijn een theater rijker in Koarnjum! Bob de Boer heeft het huiskamertheater “Concerts & More @ De Wier” gestart op De Wier nr. 5, eerder bewoond door Pieter Dijkstra en Anneke Fokkema (en nog eerder door familie Gerrit Bijlsma-Slauwerhof). Naast een grote verscheidenheid in muzikale optredens hebben er ook een aantal interessante lezingen plaatsgevonden.

Op 16 februari werden onze inwoners bijgepraat over de toekomst van de kerkgebouwen en d e begraafplaatsen in onze dorpen. Aanleiding was de op handen zijnde fusie van de Hervormde Gemeente – en de Gereformeerde Kerk  Britsum, Cornjum , Jelsum. Deze fusie heeft plaats gevonden op 2 april en geresulteerd in de “ Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum”. Om nu het werk van het nieuwe College van Kerkrentmeesters te verlichten en de inwoners van onze dorpen meer te betrekken bij het in stand houden en onderhouden van onze dorpskerken en kerkhoven, zijn de beide kerken van Jelsum (Genoveva kerk) en Koarnjum (Nicolaas kerk) op 30 maart overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Een Plaatselijke Commissie * regelt de dagelijkse gang van zaken, terwijl de SAFT groot onderhoud en in stand houding van de gebouwen voor haar rekening neemt. De SAFT kan dit in lengte van jaren blijven doen doordat zij van de Hervormde Gemeente voldoende kapitaal(goed) heeft mee gekregen. Op 31 maart werd de “Stichting Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum” opgericht met als opdracht het beheer en onderhoud van de kerkhoven in de drie dorpen op zich te nemen. De rechten en plichten van de rechthebbenden op graven blijven onveranderd gewaarborgd. Het bestuur * zal met de huidige beheerders van de grafregisters en de vele vrijwilligers voor onderhoud de zorg voor de kerkhoven op zich nemen.

*De Plaatselijke Commissie van de Stichting  Alde Fryske Tsjerken bestaat uit: Gerard Veldman, vz.; Ytzen Tamminga, secr.; Jan Peter Weitenberg, penningm.;  Yke en Hillie de Jong en Piet Keestra.

* Het bestuur van de Stichting Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum bestaat uit: Ytzen Tamming, vz.; Jaap Keizer, secr. en Ulbe Kuiphof, penningm.

Het was het jaar van jubilea: Dorpshuis “De Bining”  vierde zijn 50 jarig bestaan met een gezellige avond in oktober, waar met name oud-bestuursleden verrasten door hun aanwezigheid. Hoewel de voorzitter tijdens zijn herdenkingsspeech regelmatig “in de rede werd gevallen”….. werd er toch smakelijk om gelachen.

Feestvereniging “De Twa Doarpen” vierde tijdens het dorpsfeest in juni uitbundig zijn 100-jarig bestaan! Het bestuur heeft in nauwe samenwerking met een speciale commissie onze dorpen een prachtig programma voorgeschoteld; naast traditionele elementen was er een prachtige fototentoonstelling, een reünie met een smakelijk warm buffet, een pubguizz en ter afsluiting een schitterend vuurwerk. Kortom: een waardige jubileumviering!!

Tijdens de zomer zijn er een aantal internationale oefeningen en –trainingen uitgevoerd vanaf de vliegbasis; langer dan andere jaren hebben onze inwoners ernstige geluidshinder ondervonden en is hierover veelvuldig geklaagd. Soms kwam bij menigeen de gedachte naar boven dat  we een “gewenningskuur- JSF” ondergaan….

Wat voor de een heugelijke gebeurtenis is, is voor de ander een ergernis/teleurstelling: het wandel-/fietspad Jelsum-Stiens. Het wordt veelvuldig gebruikt, vooral door schoolgaande jeugd. Na wat aanpassingen op kruisende wegen is het in ieder geval veiliger te gebruiken én: het is een stuk rustiger geworden op It Paradyske…. Het blijft evenwel de vraag of het fietspad bijdraagt aan de zo stellig gepropageerde verhoging van bezoekersaantallen aan Dekema State en Martena State.

De beide voormalige schoolgebouwen in Koarnjum worden geschikt gemaakt voor bewoning, waarbij in Oan’t Skipperspypke bovendien dag opvang komt voor jongeren met leer- en opvoedingsproblemen. Ook de oude school in Jelsum krijgt een woonfunctie als wordt voldoen aan de nodige geluidwerende voorzieningen.

Nu de schoolgebouwen hun oorspronkelijke functie hebben verloren moeten speeltoestellen en de pannakooi en andere plek krijgen. Hiertoe is een werkgroep opgericht, die met hulp van een adviseur van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij de plaatsingsmogelijkheden heeft onderzocht. Doordat er in de werkgroep niet eenduidig over een locatiekeuze werd gedacht is door het bestuur en werkgroep tot een enquête besloten. Het resultaat is dat de speeltoestellen op het terrein van de Jeu de Boulesbaan komen en dat de pannakooi naar de overhoek ten noorden van het kunstgrasveld gaat. Helaas heeft o.a. dit proces Wia van der Meer als projectleider meer energie gekost dan dat het gegeven heeft; zij heeft daarom besloten in maart te stoppen als bestuurslid van Doarpsbelang. Wia bedankt voor jouw inzet voor onze vereniging en bijvoorbeeld voor de werkgroep “Veilige Route” (om het verkeer van schoolgaande jeugd tussen Koarnjum en Britsum voldoende veilig te laten verlopen).

Nadat 17 jaar geleden een groot gedeelte van de Skierhústerwei onder handen werd genomen, werd nu weer tijd om tot herbestrating over te gaan, waarbij nu ook de kant bestrating meer aandacht krijgt. Omleidingsroutes doet It Paradyske weer schudden op zijn grondvesten en maakt de Dekemawei nu helemaal tot een wasbordenroute!  In Koarnjum wordt in de Holwoartelstrjitte het hemelwater afgekoppeld van de riolering; een “diepgaand” proces wat nogal wat tijd heeft gekost.

Nieuwe bewoners komen en zijn van harte welkom. Zo hebben Haytam, Dareen en Marasu uit Syrië in Koarnjum een woonplek gevonden. Ze voelen zich hier al goed thuis en proberen ook aan activiteiten (o.a. Doarpsfeest ) mee te doen. Stilstaan bij vertrekkende en overleden bewoners is in dit jaarverslag niet gebruikelijk. Toch heeft een overlijden soms een grote impact op een van onze dorpsverenigingen; het zo onverwachte overlijden van Sjoerd Hoekstra Bonnema is dat voor v.v. DTD zeker geweest. Zo betrokken bij voetbal en kaatsen met zijn tomeloze inzet en niet mis te verstane karakteristieke uitspraken laat hij een leegte achter.

 1. Financieel jaarverslag door Mirjam van Heumen

Mirjam legt het financiële jaarverslag uit. Het verslag is gecontroleerd door Johan Sytsma en akkoord bevonden. Zijn geen vragen over het financiële jaarverslag.

De nieuwe kascommissie is Ben Damhuis en Sjoukje Veldman

 1. Overleg B&W op 9 mei 2017

Het was het laatste en kortste overleg met B&W in deze formatie.

– Het einde van de gemeente Leeuwarderadeel. Er wordt nog een avond belegd, tevens komt er een afsluitende magazine. Voor dit magazine zijn ook een aantal dorpsgenoten van ons geïnterviewd, het blad zal huis aan huis verspreid worden.

– De Skierhûsterwei is ondertussen vernieuwd.

– Op het fietspad aan de Dokkumer Ee ontstaan soms gevaarlijke situaties, omdat het pad te smal is. Wordt voorlopig geen actie ondernomen.

– Parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte. Ook nog geen toestemming voor gekregen. Wordt vervolgd.

 1. Vliegbasis / COVM

Gerard Veldman praat ons bij.

– In de periode van januari t/m september zijn er veel klachten binnengekomen,392. Dit in vergelijk met vorig jaar: 201, 2015: 86 en in 2014: 231.

Er waren minder uitzendingen dit jaar, dus werd er hier meer gevlogen. Dat zou een reden kunnen zijn van de toename van klachten.

De communicatie verliep niet goed afgelopen jaar. Veel klachten werden niet gemeld of niet goed doorgegeven bij afd. communicatie.

De overlast bij avondvliegen wordt minder doordat men de ene avond naar Volkel vliegt en pas de volgende avond weer terug vliegt.

Ook zullen er volgend jaar weer uitzendingen zijn waardoor het vliegverkeer hier minder is.

Frysian Flag is er wel in 2018

Er is een nieuwe basis commandant gekomen.

Permanent geluidsnet: Met afgevaardigden van verschillende dorpen en Leeuwarden zijn er 2 avonden belegd in Marsum en Koarnjum. Samen is er bekeken waar de punten moeten komen te staan. Er worden nu offerte’s gevraagd bij betreffende bedrijven die de permanent geluidsnet moeten plaatsen. Door technische omstandigheden kunnen de punten nog worden aangepast.

Het is de bedoeling dat iedereen toegang krijgt tot het geluidsnet met een inlogcode. Zodat de klachten gekoppeld kunnen worden en zo beter actie ondernomen kan worden.

Uitlag onderzoek GGD i.v.m kankeronderzoek.

De gegevens van 10 jaar zijn verzameld en daar zijn geen bijzonderheden uitgekomen. Het aantal kankergevallen wijkt niet af met normale omstandigheden.

Het onderzoek naar fijnstof loopt nog.

Vraag: Buitenlandse vliegtuigen maken meer lawaai, ze moeten vaak nog een extra rondje vliegen ook het vliegen in formatie maakt extra lawaai. Antwoord: Dit zijn oefeningen. Niet zoveel aan te doen.

Vraag: Worden klachten teruggekoppeld? Antwoord: Ja

Vraag: 392 klachten zijn die van alle dorpen? Antwoord: Ja, een heel uitgestrekt gebied.

Vraag: Zijn er ook geregisseerde klachten? Antwoord: Nee, iemand die 50 x klaagt op 1 dag wordt gecomprimeerd naar 1 klacht.

Vraag: Over 13 maanden komst de JSF, wordt daar nog over gepraat? Antwoord: Nee de JSF komt er. Er is nog geen exacte datum, de toestellen zullen eerst naar Leeuwarden komen en dan gaan er een aantal naar Volkert.

Vraag: Drones, niets definitiefs over bekend.

Vraag: Fijnstof onderzoek. Antwoord staat los van kankeronderzoek.

Vrijdag 10 november is er een kennismaking met de nieuwe commandant.

 1. Energie werkgroep

Werkgroep bestaande uit: Rutger Bijlsma (voorzitter werkgroep), Jentje Faber, Albert Sinnema en vanuit Doarpsbelang Auke Rijpstra.

Werkgroep heeft zich aangesloten  Sinnetafel. Dit is een initiatief vanuit de provincie Fryslan om lokale werkgroepen te ondersteunen om een energieproject te realiseren. Hierin zijn o.a. vertegewoordigers van provincie, gemeente, hus en hiem, wetterskip, aliander en ekwadraat.

Eerste bijeenkomst is geweest om te kijken wat de doelstelling is en wat de mogelijkheden zijn voor onze dorpen. Tweede bijeenkomst is 14 november. Werkgroep heeft gekozen voor zonnepanelen omdat een windmolen bij onze dorpen geen optie is ivm de vliegbasis. Gekeken wordt waar de zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden.

Werkgroep wil de voortzetting doen in een stichtingvorm met als voorbeeld de wynmune van Reduzum. Bij realisatie van het project zullen certificaten uitgegeven worden welke in de loop van het project weer terugbetaald zullen worden met rente aan bewoners van de dorpen. Zodra er meer bekend is zal de werkgroep de bewoners op de hoogte houden via de Flaput en op de site van Doarpsbelang (www.jelsumkoarnjum.nl)

Vraag: Enquête wat wordt daar mee gedaan? Antwoord: De zonnepanelen op daken is nog geen optie te veel versnipperd. Zonnepanelen op land is meer subsidie voor te krijgen.

Vraag: Wordt er nog bij mensen gepeild? Antwoord: Nog niet over gehad. Is er geen draagvlak voor dan gaat het niet door.

Vraag: Wat voor vorm? Antwoord: Het wordt een Stichting.

Zonnepanelen op land wordt over het algemeen niet de voorkeur aangegeven. Zoals gezegd zonnepanelen op ligboxstallen of huizen wordt te veel versnipperd.

 1. Speeltuin / Pannakooi

Na democratisch besluit via een enquête is er besloten dat de speeltoestellen van het Skipperspypke naar de oude speeltuin gaan en de Pannakooi naar DTD.

De gemeente gaat of heeft ondertussen de Pannakooi verplaatst en met een aantal vrijwilligers worden de speeltoestellen verplaatst.

 1. Aftredende / Nieuwe bestuursleden

Wia is in maart afgetreden.

René sinds 2011 in het bestuur treedt nu af.

Germ de Jong wordt nieuw bestuurslid. Welkom!

 1. Rondvraag

Jannie: Of agenda weer in Flapút mag komen. Wordt gehoor aan gegeven. 2018 komt de agenda weer in de Flapút.

Sjoukje: Meedenk avond scholen 6 juli 2016. Nooit meer iets meer van gehoord. Antwoord: Wij ook niet, ook niet na lang aandringen bij de gemeente.

 1. Wigarda: Plein voor Bining wordt daar nog wat aan gedaan? Antwoord: Nemen we mee met overleg Gemeente. Eventueel kan het ook bij kleinleed gemeld worden.

Douwe: Huis aan Huis en Stienser Omrop worden niet meer gebracht naar Jelsum: Antwoord: Jan Willem Gemeente gaat actie ondernemen.

Ben: Communicatie naar Gemeente Leeuwarden is erg slecht. Van kastje naar de muur gestuurd.

Germ: vraag aan burgemeester aangaande vrouw die op het wandel fietspad is lastig gevallen. Antwoord: Het is in onderzoek bij de politie.

Volgende jaarvergadering 12 november 2018

Na de pauze: overgang naar gemeente Leeuwarden.

Burgemeester J.R.A. Boertjens verteld.

En voorzitter dorpsbelang Reduzum Otto van der Meulen.

Otto van der Meulen heeft het samengaan met de gemeente Leeuwarden als zeer positief ervaren.

Reduzum is een actief dorp. De bestuursleden van DB zitten voor 5 jaar. Ze werken met veel werkgroepen. 90 % van de dorpsbewoners zijn lid van dorpsbelang Reduzum.