Zonnepark vliegbasis – dorpen Jelsum/Koarnjum, Marsum, Ingelum kan door

Goed nieuws voor de dorpen Jelsum/Koarnjum, Marsum en Ingelum. Het geplande zonnepark tussen Marsum en Ingelum op grond van de vliegbasis kan de volgende fase in. Provincie Fryslân wil voor dit zonnepark namelijk een uitzondering maken op de strengere regels die sinds afgelopen zomer gelden. De provincie wil met de nieuwe regels onder andere wildgroei tegengaan. Het is daardoor moeilijker om zonneparken op landbouwgronden aan te leggen. Provinciale Staten hebben vorige maand besloten om de wijziging van de Verordening Romte vast te stellen en ook om de genoemde dorpen uit te zonderen van de nieuwe regel. Hiermee krijgen de dorpen een positief antwoord op de door hun ingediende zienswijze. In augustus hebben de dorpen Marsum, Jelsum/Koarnjum en Ingelum en de Marsumer Enerzy Koöperaasje deze ingediend bij de provincie. Hierin werd gevraagd om dit zonnepark wel toe te staan. De dorpen steunen het moeilijker maken van de aanleg op landbouwgrond, maar vroegen voor dit plan een uitzonderingspositie omdat de landbouwgrond niet als zodanig gebruikt wordt om vogel-aantrekkende functie tegen te gaan. Het zal zolang de vliegbasis daar ligt ook niet als zodanig gebruikt gaan worden.  De voorbereidingen van dit park loopt al lange tijd en is in goed overleg gegaan met gemeente Leeuwarden, Waadhoeke, de provincie en andere betrokken partners. In november 2018 werd in het dorpshuis Nij Franjum te Marsum de zogenaamde Sinnetafel gehouden waarbij alle partijen om tafel zaten.

De provincie Fryslân schrijft nu in het wijzigingsvoorstel (bron Friesch Dagblad 14-11-2020):  

Twee parken die op afstand komen van de bebouwde kom krijgen een uitzonderingspositie van de provincie: deze mogen worden gebouwd ondanks dat ze niet aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Het gaat om de zonneparken Klaverblad Noordoost in Heerenveen en bij de vliegbasis in Leeuwarden. In Heerenveen gaat het om een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de Samenwerkende Energiecoöperaties Heerenveen. Bij de vliegbasis werken de dorpsbelangen van Marsum, Ingelum, Koarnjum en Jelsum hiervoor samen met het ministerie van Defensie. Het zonnepark komt hier op grond aan de westelijke zijde van het vliegbasisterrein, die al eigendom is van Defensie.

De provincie stelt dat bij beide locaties een zorgvuldig voorbereidingsproces is geweest, samen met omwonenden, wat een van de redenen was dat de vergunningprocedure nog niet was begonnen. ‘Het is niet de bedoeling om deze initiatieven ‘van onderop’ te benadelen ten opzichte van initiatieven van andere ontwikkelaars, die minder tijd hebben gestoken in samenwerking met lokale energiecoöperaties en daarom al wel een ontwerp ter inzage hebben kunnen leggen.’\

Zie voor het complete artikel in het Friesch Dagblad:

https://frieschdagblad.nl/2020/11/14/strengere-regels-voor-aanleg-nieuwe-zonneparken-in-fryslan

Dorpen gaan nu met de voorbereidingen verder

Nadat Provinciale Staten dit goedgekeurd heeft zal de werkgroep van de vier dorpen de voorbereiding verder oppakken. Het voorstel is om een Stichting te vormen die het werk van de Dorpsbelangen, MEK en werkgroep energie Jelsum/Koarnjum gaan overnemen. Ook zal er subsidie aangevraagd gaan worden bij de provincie, gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden om de kosten van deskundige begeleiding te kunnen betalen. Tot dusverre hebben de dorpen zich laten bijstaan door Doarpswurk / Netwerk Duurzame Dorpen en de zogenaamde Energiewerkplaats, die dorpen en coöperaties ondersteunen bij de energietransitie van onderop. Zodra de Coronabeperkingen (deels) opgeheven worden zal de werkgroep informatieavonden voor bewoners gaan houden, al dan niet gecombineerd met ledenvergaderingen van de verschillende Dorpsbelangen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de Dorpsbelangen, de Marsumer Enerzy Koöperaasje of de werkgroep Energie van Jelsum/Koarnjum.

Namens de werkgroep van de vier dorpen

Dorpsbelang Marsum-Ingelum en Jelsum-Koarnjum