Jaarverslagen

Jaarvergadering Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 25 november 2019

40 personen aanwezig, afmeldingen van Dhr. H. Jansma (erelid), Jannie Atsma (CDA) .

Aanwezig :Gemeente Leeuwarden Wethouder Herwil van Gelder en Anja Reus dorpsmanager

Van de politieke partijen zijn aanwezig: Jan Willem Tuininga (FNP), Folkert Dijkstra(FNP) en Ursula de Voogt (PvdA)

 1. Opening

Auke Rijpstra heet ons allen hartelijk welkom en met name de ereleden Jaap Keizer en Hendrikus Dijkstra. In het kort vertelt hij de punten van deze avond.

 1. Vaststellen agenda

Akkoord

 

 1. Notulen van jaarvergadering 2018

Het verslag van vorig jaar is geplaatst in de Flapút.

 1. Jaarverslag voorgelezen door secretaris

Geschreven door Jaap Keizer.

Beginnend bij de jaarvergadering van 12 november 2018 willen wij in dit verslag stil staan bij activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Op deze vergadering werd het Protocol Dorpsbudget vastgesteld (zie De Flapút nov.’18). In de loop van 2019 ontving het bestuur talloze aanvragen voor een bijdrage uit het Dorpsbudget. Op de ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen van de toegezegde en bestede gelden.

Afscheid werd genomen van Mirjam van Heumen, waarna Germ de Jong haar functie als penningmeester heeft overgenomen. Sandra van der Meer werd gekozen als nieuw bestuurslid, zij zal zich met name bezighouden met het Wel en Wee onder onze dorpsbewoners. Hiertoe zijn een aantal contactpersonen gevraagd voor hun buurt.

Geheel onverwacht heeft de voorzitter te kennen gegeven per november te willen stoppen wegens te drukke werkzaamheden; een aantal aandachtsvelden zijn deze zomer al door andere bestuursleden overgenomen.

Eindelijk zijn ook de woningen aan de Boarnsylsterwei gerenoveerd en grotendeels van zonnepanelen voorzien; alle woningen zijn na een hele poos van leegstand nu weer bewoond.

De Stichting Dekema State is van plan het huis Op’e Terp 16 te renoveren en de daarbij horende garage te vervangen door een nieuwbouw woning. Omwonenden, die voor een informatie avond waren uitgenodigd hebben met de plannen ingestemd.

Doordat de locatie van de huidige boerderij van Hettinga aan de agrarische bestemming wordt onttrokken als gevolg van nieuwbouw ten noorden van het landgoed Martena State, ontstaat er aan het begin van de Martenawei de mogelijkheid voor nieuwbouw van een vijftal woningen.

Van de bij de rondgang met gemeenteambtenaren in september 2018(!) genoemde aandachtspunten is niets tot uitvoering gekomen. Alleen de parkeermogelijkheid aan de David van Goirlestrjitte en het afremmen van snelheid bij de komgrens van Jelsum op de Aldlânsdyk kreeg aandacht. Ook is er in oktober nader overleg (maar nog geen realisatie!) geweest omtrent de speeltuin te Koarnjum.

Wellicht is de trage gang van zaken mede te wijten aan minder vlotte communicatie onderling en aan die met de gemeente.

Wat gebeurt er toch veel in onze dorpen! Daar word je je bewust van als het mooie boekwerkje “Vrijwilligers geven Jelsum en Koarnjum een gezicht” doorbladert. Niet alleen bestuurders, maar vooral vrijwilligers bij verenigingen, dorpshuis en onze beide states Dekema en Martena.

Over Martenastate zijn bewoners en eigenaren is een boek verschenen: “Proeftuin van het Paradijs?” Nog een opsteker voor de Stichting Martenastate, zijn vrijwilligers en beheerder It Fryske Gea was dat landschappark  Martenastate in de categorie “stinzenplanten” tot beste “hotspot” van Nederland werd uitgekozen; en dat uit 200 unieke botanische locaties!

Dekema State organiseerde dit jaar succesvol een aantal praamvaarten vanuit Leeuwarden naar de state.

In de loop van dit jaar werden bij de states en ook in de beide kerken en dorpshuis diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals muziek, zang, voordrachten en vertellingen; blijf daarmee doorgaan!

Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een zogenaamd “Rustpunt” op het terrein van het voormalige treinstation te Jelsum aan de Brédyk. Een artikel in de LC van 9 oktober (pag.36) geeft een aardige inkijk in wat er in 1944 met het station is gebeurd.

De Túnmanswente bestaat al weer 10 jaar en voorziet zeker in een behoefte: verkooppunt streekproducten, toeristisch informatiepunt, kleine familiefeestjes, theetuin en praktijklocatie van de Middelbare Hotelschool van het Friesland College en de opleiding landschapsbeheer van het Nordwin College.

Bepaald niet het oor strelend waren de activiteiten van de vliegbasis: naast de bekende oefening Frisian Flag was er een heel lang durende wapeninstructie cursus, die ook nog tot gevolg had dat het avondvliegen een maand eerder dan gebruikelijk startte.

Doordat de vliegtuigen veelal met volle bepakking startten werd/wordt veelvuldig de naverbrander gebruikt (om ons te laten wennen aan de JSF, die 31 oktober zijn intrede deed?). Recent is een brief van omliggende dorpen en wijken uitgegaan naar Defensie, waarin wordt geprotesteerd tegen deze verzwaarde omstandigheden.

In de zomer werd het geluidmeetnet rond de vliegbasis in gebruik genomen; dit kan helpen om de impact van het geluid van de JSF te vergelijken met die van de F-16. Bovendien kan men thuis op de computer de vliegbewegingen en de geluidssterkte, vlieghoogte en snelheid zien.

De vliegbasis produceert weliswaar geluid, maar wil samen met de omliggende dorpen en o.a. gemeente en provincie komen tot een zonnepark aan de westkant van de basis. Omdat de grote afstand van het park naar een geschikte aansluiting op het kabelnet zeer hoge kosten met zich meebrengt, werd enige tijd gezocht naar mogelijkheden om de verkregen energie op te slaan als waterstof. De komst van de JSF heeft evenwel kansen gecreëerd de opgewekte energie op de basis zelf te benutten.

In oktober is begonnen met de voorbereiding van het groot onderhoud van de torenspits van de Nicolaaskerk.  De leien en hout- en zinkwerk moeten – waar nodig –  worden vervangen. Echter niet alles blijft hetzelfde: de rode oriëntatieverlichting en de ladder aan de buitenkant verdwijnen, ook is het 8-koppige klokkenluiders gilde na 20 jaar helaas gestopt met het 1 uur lang(!) inluiden van het nieuwe jaar; tank mannen!

Op 28 september heeft onze nieuwe burgemeester Sybrand Haersma Buma kort kennis gemaakt met onze dorpen. Daarbij is de nadruk gelegd op o.a. het vele vrijwilligers werk en de lawaaibelasting, die onze dorpen ondervinden.

 

 1. Financieel jaarverslag door Germ de Jong

Germ legt het financiële jaarverslag uit. In de Flapút is deze maand een blad toegevoegd voor de contributie van de leden en om eventueel lid te worden van Doarpsbelang. Germ hoopt zo weer wat meer lijn te krijgen in het ledenbestand.

Gerard Veldman geeft aan dat automatische incasso misschien een idee is.

Het verslag is gecontroleerd door Sjoukje Veldman en Albert Sinnema en akkoord bevonden.

De kascommissie voor volgend jaar is Albert Sinnema en Griet Kuipers.

Dorpsbudget: Diverse subsidieaanvragen. Deze worden in de vergaderingen van het bestuur besproken en goed -of afgekeurd. Uit de vergadering wordt voorgesteld het mogelijk te maken ieder jaar een aanvraag te kunnen indienen, in plaats van eenmaal per 5 jaar. Germ zegt toe het protocol hier nog eens goed op na te kijken.

Pieter vd Werf: Zou er een stukje in de Flapút kunnen komen waar de gelden heen gaan?

Jan Bijlsma: Wat gebeurt er als er budget over is? Antwoord: Het is de bedoeling dat het budget elk jaar opgemaakt wordt.

Albert Sinnema: Kunnen de regels nog een keer uitgelegd worden en kan dit in de Flapút geplaatst worden?

Douwe: bepaalt het aantal inwoners de inkomsten. Dan zouden we beter 2 DB kunnen hebben, Gerard vraagt ook hoe de verdeling is. Antwoord Anja Reus: het gaat niet naar inwoner getal, maar men werkt met een staffelverdeling.

 1. Meerjarenvisie Doarpsbelang

Jaap heeft een concept meerjarenvisie geschreven. Het is een visie voor 10 jaar. Dit om de leefbaarheid te verbeteren.

De visie omschrijft o.a. de huisvesting, verkeer, ouderen, jongerenbeleid.

We nodigen een ieder uit om dit concept te bespreken en/of aan te vullen op maandag 27.01.2020.

 1. Vliegbasis / COVM

Gerard Veldman praat ons weer bij over de vliegbasis en vergadering COVM.

Dit jaar trainingen in Leeuwarden, geen garantie dat er volgend jaar minder vliegbewegingen zijn.

Gastvliegers geven meer overlast, vraag of er sancties zijn en of deze toegepast worden. Volgens Gerard wel.

Dit jaar aanzienlijk meer klachten geregistreerd dan voorgaande jaren. Met het nieuwe geluidsmeetnet systeem ook goed aan te geven. Zo is ook goed te zien dat er veel excessen zijn.

Door omliggende Doarpsbelangen gezamenlijk een klachtenbrief gestuurd naar Vliegbasis. Ook door bewoners van de Tjessingawei in Jelsum.

Door personeelsgebrek op de vliegbasis worden niet alle klachten behandeld.

Doordat het luchtruim om ons heen vol raakt zowel met civiel als militair, ziet het er niet naar uit dat de vliegbewegingen bij ons minder worden, zal eerder meer worden.

Zoals elk jaar raadt Gerard ons aan om te blijven klagen bij extra lawaai of overdreven onnodig vlieggedrag.

 1. Energie werkgroep

Rutger Bijlsma laat via een power point presentatie zien hoe de stand van zaken is betreffende het zonnepark op een locatie aan de westkant van de vliegbasis.

In de Flapút zal zijn presentatie deze avond gegeven vermeld worden.

 1. Speeltuin

4 december wordt het laatste speeltoestel gebracht. We krijgen van de gemeente een vergoeding van de afgekeurde speeltoestellen.

De nieuwe speeltuin zullen voor de allerkleinsten en de grote kinderen speeltoestellen te vinden zijn.

Er is ook een passende naam voor de speeltuin bedacht: It Berneslûske.

De gemeente Leeuwarden zal het beheer van de speeltuin overnemen.

 1. Aftredende / Nieuwe bestuursleden

Auke neemt afscheid van het bestuur. I.v.m. zijn werkzaamheden is het niet meer te combineren. We bedanken Auke voor zijn bijdrage de afgelopen jaren.

Jaap neemt de voorzittersrol 1 jaar op zich. Roel Hooijenga neemt plaats in het bestuur en zal de taak van voorzitter over een jaar op zich nemen.

 1. Rondvraag

 

Wethouder Herwil van Gelder geeft een compliment voor alle energie die de vrijwilligers in onze dorpen in alle activiteiten steken.

Haakje: Zou graag zien dat er voor de Bining bij de parkeerplaatsten meer verlichting komt.

Jan Bijlsma: – wijst erop dat er te hard gereden wordt door de dorpen en het zware verkeer trillingen in de huizen veroorzaakt. De bestrating zou hier mede een oorzaak van zijn.

Ook vindt Jan dat de dorpen sûterig worden, o.a. slecht onderhouden tuinen. Jammer dat er geen invloed meer is om te bepalen wie er in de huurwoningen komen. Auke legt uit dat we vroeger onder de zogenaamde “eilandenregeling” vielen, dan had DB een stem wie er in de huurwoningen kwamen. Dit systeem is er niet meer.

Een positief punt vindt Jan het nieuwe fietspad. Hij is er blij mee.

Dijkstra: Het zware verkeer moet om onze dorpen heen geleid worden.

Jannie: Wanneer worden de Aldlânsdyk Koarnjum geasfalteerd? Jaap: is door geldgebrek op de lange baan geschoven.

Anja Reus: Voor alle klachten kan men 14058 bellen.

Gerard Veldman: De website wordt niet meer beheerd; allemaal oude informatie. Klopt. We zoeken met spoed iemand die dit kan verzorgen.

Sjoukje Veldman: Sinds we bij de gemeente Leeuwarden horen zijn de straten veel schoner.

Beeke Beeksma: Dit geldt niet voor de Holwortelstrjitte, die wordt vergeten. Slecht onderhouden plantsoen. Anja Reus gaat informeren.

Beeke wijst op de vrachtauto’s die op de parkeerplaatsen parkeren. Naast Ketellapper is er ruimte om vrachtauto’s te parkeren.

Na de pauze praat Christel van Hoorn met haar collega ons bij over het Dorpenteam. Erg verhelderend.

Datum jaarvergadering 2020: donderdag 26 november om 20.00